Exam Revision Bank

(1)

3 znaczenia ( ‚s )
1 ‚s = is (jest) : She’s my sister. / She is my sister. (Ona jest moją siostrą)
2 ‚s = has (ma): She’s got a sister. / She has got a sister. (Ona ma siostrę)
3 ‚s = whose? (czyje) : My sister’s friend lives in UK. (Przyjaciel mojej siostry mieszka w UK)

(2)

stopniowanie przymiotników i przysłówków

* Regularne zmiany przez dodawanie końcówek -er i est do formy podstawowej
big – bigger – the biggest (duży – większy – największy)
nice – nicer – the nicest   (miły – milszy – najmilszy)
busy – busier – the busiest (zapracowany – bardziej …. – najbardziej ….)
* Regularne zmiany przez dodawanie słów opisujących more i the most do formy podstawowej
dangerous – more dangerous – the most dangerous (niebezpieczny – bardziej ….. – najbardziej ….)
exciting – more exciting – the most exciting (ekscytujący – bardziej …. – najbardziej ….)
* Nieregularne zmiany (czyli to co tygrysy lubią najbardziej – do wkucia!!!)
good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)
bad – worse – the worst (zły – gorszy – najgorszy)
many / much – more – the most (dużo – więcej – najwięcej)
little – less – the least ( mało – mniej – najmniej)

zastosowanie przymiotników i przysłówków
* slow / slowly – (przymiotnik i przysłówek czyli jakie coś jest i jak coś robimy)
This car is slow.   / This car goes slowly.
* as … as …  –  (taki … jak…)
My new car is as fast as my old one.
* … than  –  (… niż / od )
My new car is faster than my old one.  /  Cats run more slowly than tigers.
* … of all  –  ( … ze wszystkich)
This team plays the best of all

(3)

zdania w j.ang  dotyczące teraźniejszości
* Zdarzenie z chwili obecnej
I – now :  I’m / I am drinking coffee now                  
she – not -now :  She isn’t drinking coffee now
* Zdarzenie powtarzane w teraźniejszości
I –  not – usually : I don’t usually drink coffee          
he – often : He often drinks coffee

Słownictwo do nauczenia

english
second word