Doradca zawodowy

  Na pomoc i wsparcie w sprawach edukacyjno – zawodowych mogą liczyć uczniowie w poniedziałki i środy w godz.13.00-15.30. oraz we wtorki w godz. 14.45-15.45

Zapraszam uczniów oraz rodziców na konsultacje i porady indywidualne. Można umówić się osobiście lub przez dziennik elektroniczny.
Doradca zawodowy Elżbieta Szczypka

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

• Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

• Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia.

• Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, (ogólnokrajowym,
europejskim i światowym) na temat:
• rynku pracy,
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
• porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

• Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
samodzielnego, świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

• Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w
poradniach psychologiczno-zawodowych i urzędach pracy, lekarzy itp.

• Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.

• Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do
pracy z uczniami itp.

• Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa:
kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.

W naszej szkole realizujemy nasz wewnętrzny system doradztwa zawodowego. pt. „Planuję swoje życie”.
W ramach pracy z uczniami program obejmuje cykl działań, które są realizowane w trzech modułach.

• moduł I „Uczeń poznaje siebie i ma świadomość własnego potencjału” –
przeznaczony jest dla I klasy gimnazjum.

• moduł II „Kim będę? – poznanie zawodów i predyspozycji do ich wykonywania”
przeznaczony jest dla II klasy gimnazjum.

• moduł III „Jestem aktywny na rynku pracy” – przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjum.

Po ukończeniu I klasy uczeń rozpoznaje swoje zainteresowania, mocne strony, potrafi zaprezentować siebie, rozpoznaje predyspozycje zawodowe.
W klasie II uczeń rozpoznaje zawody, grupy zawodów, zawody
przyszłości na rynku krajowym i unijnym, dokonuje świadomego wyboru co do swoich zainteresowań i możliwości.
W klasie III uczeń jest świadomy odpowiedzialności za podjęte decyzje i jest pewny swojego wyboru, zna strukturę szkolnictwa i warunki rekrutacji, zna potrzeby rynku pracy.

 

Godziny pracy

Poniedziałek
13:00 - 15:30
Wtorek
14:45 - 15:45
Środa
13:00 - 15:30