Historia Szkoły

Kilka słów o budowie szkoły:

W wyniku zmian administracyjnych w Polsce w 1975 r. (likwidacja powiatów), przed
władzami naszego miasta stanęły trzy priorytetowe zadania inwestycyjne: budowa
oczyszczalni ścieków, budowa szpitala, budowa szkoły w północnym rejonie naszego miasta.

W tym też roku w Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach powstał nowy wydział
administracyjny, a mianowicie Wydział Oświaty i Wychowania, którego zadaniem był nadzór i koordynacja wszystkich spraw oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych w  Czechowicach – Dziedzicach.

Zatem zabieganie o budowę szkoły przypadło właśnie Inspektorowi Oświaty i Wychowania. To właśnie tu w Wydziale Oświaty i Wychowania dokonano opracowania założeń programowo – użytkowych szkoły i wnioskowano do Miejskiej Rady Narodowej o wprowadzenie tej budowy do swoich planów inwestycyjnych. Wniosek nasz znalazł tez poparcie u Naczelnika Miasta Czechowice – Dziedzice, który również zabiegał w Radzie o tę bardzo potrzebną inwestycję. Ostatecznie do planów wprowadzono ją w 1980 roku. Przewidywano, iż budynek będzie miał 36 pomieszczeń do nauki, pełnowymiarową salę gimnastyczną, kompleks obiektów sportowo – rekreacyjnych, zaś część parceli zabezpieczy się pod zabudowę basenu krytego. Dla tej inwestycji Urząd wykupił grunt na tzw. „dzikich polach” o powierzchni powyżej 2ha. Wykonawstwo powierzono, dzięki operatywnym zabiegom Naczelnika Miasta i Gminy p. mgr Stanisława Firganka, Kombinatowi Budownictwa Ogólnego GOP „Południe” z Tychów, zaś projekt techniczny opracował „Miastoprojekt” w Bielsku-Białej.

Budowlańcy stawiali mury, instalowali stolarkę, montowali urządzenia grzewcze, wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, a zadaniem Inspektora Oświaty i Wychowania było wyposażyć szkołę w sprzęt, pomoce naukowe, gabinety: medyczny i stomatologiczny, instrumenty muzyczne i wiele innych. O skali tego zadania niechaj świadczy fakt, że złożone zamówienia liczyły ponad 2000 pozycji. Udało się. Pierwsi uczniowie zasiedli w naszych ławkach szkolnych już w 1988r. (przeniesiono cześć klas nauczania początkowego z SP 7 do oddanego wcześniej segmentu szkoły). Jednakże, oficjalne przekazanie obiektu nastąpiło w dniu 1.09.1989r., i był to już 15 obiekt oświatowy wybudowany od podstaw w naszym mieście i gminie po 1945r.

Tu pozwolę sobie wymienić dwa nazwiska osób, które na długo przed 1989r., poświęciły czas na wyposażenie szkoły, a byli to: p. mgr Maria Koutny, która wzięła na swoje barki trud zakupu, ewidencjonowani a i opracowania księgozbioru, który na otwarciu szkoły liczył już kilka tysięcy woluminów i p. Lech Machalica nauczyciel SP 7 i 10, który zwoził te setki sztuk mebli, pomocy naukowych, wyposażeń itd. Nie udało się jednak, przed otwarciem szkoły, zbudować obiektów sportowo-rekreacyjnych, ale tę „niedoróbkę” uzupełnij pierwszy dyrektor szkoły p. mgr Kaziemierz Siwiec.

Niedawno jeszcze „10” – dzisiaj już jako Gimnazjum nr 1, wrosła w środowisko, spełnia i nadal będzie spełniać oczekiwania młodzieży, rodziców północnej części naszego miasta.

Myślę, że tak jak do tej pory, szkoła pod kierownictwem p. mgr Wojciecha Mika i Rady Pedagogicznej nadal będzie spełniać oczekiwania środowiska, że nie tylko numer 1 będzie w nazwie szkoły, ale naprawdę będzie szkołą numer 1 w naszym mieście, w co głęboko wierzę i czego serdecznie życzę.

mgr Zbigniew Zborek
emerytowany Inspektor Oświaty i Wychowania
w Czechowicach-Dziedzicach.

Kalendarium powstawania szkoły:

1978
Inspektor oświaty i wychowania mgr Zbigniew Zborek planuje budowę nowego
obiektu szkolnego o profilu sportowym

1979
Wyznaczenie obszaru pod budowę szkoły

04.06.1985
wydanie decyzji przez Wojewodę Katowickiego o budowie szkoły

29.11.1985
przekazanie terenu pod budowę szkoły

07.11.1988
Oddanie do użytku segmentu nauczania początkowego dokąd przeniesiono z
SP nr 7 dziewięć oddziałów od kl.1 – 3 (277 uczniów)

06.01.1989
Oddano do użytku pozostałe pomieszczenia

30.03.1989
Wydano o rzeczenie o organizacji szkoły wyznaczając jej obwód szkolny i
określając jej siedzibę: Czechowice-Dziedzice ul. Polna 33

31.08.1989
Naczelnik Miasta i Gminy Stanisław Firganek wydaje zarządzenie w sprawie otwarcia szkoły. Na stanowisko dyr. szkoły zostaje powołany mgr Kazimierz Siwiec, na stanowisko wicedyrektora mgr Mirosława Kruczek

01.09.1989
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Naukę rozpoczyna 695 uczniów w 24 oddziałach klasowych od 1-6 i 66 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych. Kadra pedagogiczna: 27 nauczycieli, 2 nauczycieli bibliotekarzy, 2 nauczycieli świetlicy, pedagog szkolny, metodyk nauczania wczesnoszkolnego

1990 początek roku
Oddano do użytku stołówkę szkolną i salę gimnastyczną. Bank Śląski przekazał 50 mln zł na wyposażenie pracowni języków obcych.

20.06.1990
Pozytywne zaopiniowanie kandydatury Czesławy Szypuły na stanowisko drugiego wicedyrektora

1992
Firma „Cholemaster”, Elektrociepłownia w Czechowicach-Dziedzicach i ZZK „Solidarność” wyposażyły pracownię chemiczną

1993
Ukończenie boisk szkolnych i uzyskanie „kształtu” przewidzianego w projekcie
architektonicznym